wtorek, 21 czerwca 2011

Wycieczka

16 czerwca 2011r klasa I gimnazjum wraz z wychowawczynią udała się na wycieczkę nad zalew gołuchowski. uczniowie korzystali z uroków czerwcowej pięknej pogody. Chłopcy zażywali kąpieli wodnych, a dziewczyny opalały się na słońcu. Wszystko to, by wspólnie razem przeżyć kilka fajnych chwil tuż przed wakacjami.


Koniec roku w ZSZ

Dnia 10 czerwca 2011 roku edukację zakończyło 8 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Pleszewie.
To doniosłe wydarzenie uświetnił uroczysty apel, który przywołał wiele wspomnień i był pełen życzeń, skierowanych do kończącej szkołę młodzieży.
Spotkanie dostarczyło wielu wzruszeń i radości zarówno absolwentom, jak i zgromadzonym gościom.piątek, 17 czerwca 2011

Nabór na stanowisko wychowawca

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PLESZEWIE
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko wychowawca
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (Resocjalizacyjno-Rewalidacyjnym) dla chłopców z upośledzeniem w stopniu lekkim
w wymiarze pełnego etatu – 1/1
Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna lub pedagogika socjoterapeutyczna, oligofrenopedagogika (dopuszczalne studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny),
2. znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych (młodzieżowy ośrodek wychowawczy),
3. doświadczenie w pracy z młodzieżą;
4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnienia praw publicznych,
5. niekaralność za przestępstwo umyślne,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
2. cierpliwość, odporność na stres,
3. operatywność i dyspozycyjność,
4. zainteresowania umożliwiające prowadzenie ciekawych zajęć;
5. umiejętność zintegrowania dzieci i młodzieży, organizowanie im czasu wolnego;
6. umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowanie trudnych decyzji;
7. dobry kontakt z młodzieżą;
8. zdecydowanie w działaniu i konsekwencja,
Zakres zadań i obowiązków:
1. realizacja indywidualnych planów pracy z młodzieżą;
2. opieka nad grupą wychowanków;
3.prowadzenie bieżącej dokumentacji wychowanków;
4. kontakty z instytucjami współpracującymi z placówką;
5. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, organizowanie czasu wolnego wychowanków,
Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,
4. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
5. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie i odbyte staże,
6. kserokopia dowodu osobistego;
7. oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych;
8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku wychowawcy,
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
1. termin: do 6 lipca 2011r. do godz.15 00
2. sposób składania dokumentów: osobiście w zamkniętej kopercie w godzinach pracy Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie tj. 7 30 do 15 30 lub listem poleconym.
3. miejsce: Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie, ul. Osiedlowa 1,63-300 Pleszew (sekretariat)
Prosimy o dopisanie na kopercie treści: ,,Nabór-wychowawca”.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty tj.: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) ”
Dodatkowe informacje:
1. Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie tel. 62 7427-877
2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego telefonicznie.
3. Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej .
Data ogłoszenia 17.06.2011r.

Dyrektor
Elżbieta Kwiatek

Z treścią ogłoszenia można się również zapoznać na stronie BIP w zakładce ogłoszenia.

Nabór na stanowisko psychologa

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PLESZEWIE
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko psychologa
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (Resocjalizacyjno-Rewalidacyjnym) dla chłopców z upośledzeniem w stopniu lekkim
w wymiarze pełnego etatu
I. Wymagania niezbędne
1) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.
2) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
4) nieposzlakowana opinia,
5) doświadczenie w pracy z młodzieżą;
II. Wymagania dodatkowe
1) znajomość ustawy o systemie oświaty;
2) umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów; umiejętność włączania się w życie placówki, zdobywanie nowych doświadczeń,
3) zdecydowanie w działaniu i konsekwencja;
4) umiejętność zintegrowania dzieci i młodzieży, organizowanie im czasu wolnego;
5) umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowanie trudnych decyzji;
6) operatywność i dyspozycyjność;
7) znajomość obsługi komputera.
8) referencje od dotychczasowych pracodawców.
III. Zakres obowiązków
Do zadań psychologa należy prawidłowa realizacja zadań w zakresie:
1) otoczenia szczególną opieką nowo przyjętego wychowanka w celu pomocy w poprawnej adaptacji do pobytu w placówce.
2) w najkrótszym możliwym czasie przygotowanie wstępnej diagnozy indywidualnej dziecka na podstawie analizy dostępnej dokumentacji dziecka oraz wskazanie metod dalszego poznania dziecka.
3) ukierunkowanie obserwacji wychowanków prowadzonych przez wychowawców.
4) współudział przy opracowywaniu i realizacji indywidualnego planu pracy z wychowankiem.
5) prowadzenie pogłębionych badań psychologicznych i analiza sytuacji środowiskowo-rodzinnej
wychowanków służących przygotowaniu końcowej opinii diagnostycznej, ukierunkowaniu terapeutycznej pracy z dzieckiem – wydanie skierowania na zajęcia np. logopedyczne, terapię pedagogiczną, itp.
6) prowadzenie indywidualnego poradnictwa dla rodziców/opiekunów podopiecznych.
7) współpraca z wychowawcami, nauczycielami, pedagogami, służbą zdrowia, pracownikami socjalnymi w sprawach wszystkich podopiecznych.
8) stała analiza sytuacji wychowawczej w danym zespole wychowawczym, ze szczególnym uwzględnieniem: przejawy łamania praw dziecka, agresji rówieśniczej, kradzieże, ucieczki z placówki, kontakty podopiecznych ze środkami odurzającymi, inne zagadnienia problemowe, oraz podejmowanie wspólnie z wychowawcami działań zaradczych.
9) prowadzenie zajęć specjalistycznych, indywidualnych lub grupowych w wymiarze godzin ustalonym bezpośrednio z dyrektorem ;
10) wykonywanie innych prac zlecanych przez przełożonego w ramach nawiązanego stosunku pracy.
IV. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
2) kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,
3) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
4) kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie i odbyte staże
5) kserokopia dowodu osobistego;
6) oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku psychologa.
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
1. termin: do 6 lipca 2011r. do godz. 15 oo
2. sposób składania dokumentów: osobiście w zamkniętej kopercie w godzinach pracy Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie tj. 7 30 do 15 30 lub listem poleconym.
3. miejsce: Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie, ul. Osiedlowa 1,63-300 Pleszew (sekretariat)
Prosimy o dopisanie na kopercie treści: ,,Nabór psycholog”.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty tj.: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) „
Dodatkowe informacje:
1. Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie tel. 62 7427-877
2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego telefonicznie.
3. Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Data ogłoszenia 17.06.2011r.

Dyrektor
Elżbieta Kwiatek

Z treścią ogłoszenia można się również zapoznać na stronie BIP w zakładce ogłoszenia.

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PLESZEWIE
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko pracownika socjalnego
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (Resocjalizacyjno-Rewalidacyjnym) dla chłopców z upośledzeniem w stopniu lekkim
w wymiarze pełnego etatu
I. Wymagania niezbędne
1. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z niżej wymienionych kierunków: a) pedagogika, b) pedagogika specjalna, c) politologia, d) polityka społeczna, e) psychologia, f) socjologia, g) nauki o rodzinie.
2. doświadczenie w pracy,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
4. niekaralność za przestępstwa umyślne,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
II. Wymagania dodatkowe: 1. znajomość ustawy o pomocy społecznej, 2. umiejętność skutecznego komunikowania się; 3. umiejętność pracy zespołowej; 4. umiejętność organizowania pracy własnej; 5. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków; 6. samodzielność, zaangażowanie; 7. biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows,);
8. Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.
III. Zakres zadań i obowiązków
1. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania życiowych spraw podopiecznych;
2. skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji tych zadań
3. pomoc w uzyskaniu dla osób w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
4. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
IV. Wymagane dokumenty: 1. życiorys (CV); 2. list motywacyjny; 3. kopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów); 4. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach; 5. kserokopia dowodu osobistego; 6. w przypadku ukończenia studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków określonych w pkt I. 1) a-g niniejszego ogłoszenia do dyplomu ukończenia studiów należy dołączyć Część B dyplomu, zawierającą podstawy programowe ukończonych studiów.
7. oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
1. termin: do 6 lipca 2011r. do godz. 15 00
2. sposób składania dokumentów: osobiście w zamkniętej kopercie w godzinach pracy Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie tj. 7 30 do 15 30 lub listem poleconym.
3. miejsce: Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie, ul. Osiedlowa 1,63-300 Pleszew (sekretariat)
Prosimy o dopisanie na kopercie treści: ,,Nabór pracownik socjalny”.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty tj.: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926”
Dodatkowe informacje:
1. Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie tel. 62 7427-877
2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego telefonicznie.
3. . Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Data ogłoszenia 17.06.2011r.

Dyrektor
Elżbieta Kwiatek

Z treścią ogłoszenia można się również zapoznać na stronie BIP w zakładce ogłoszenia.

Nabór na stanowisko intendenta

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PLESZEWIE
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko intendenta
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (Resocjalizacyjno-Rewalidacyjnym) dla chłopców z upośledzeniem w stopniu lekkim
w wymiarze pełnego etatu
I. Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie minimum średnie,
2. znajomość obsługi komputera;
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
4. doświadczenie w pracy;
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
II. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem :
1. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
2. sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
3. doświadczenie w pracy na stanowisku intendenta.
4. znajomość przepisów HACCAP,
III. Zakres obowiązków :
1. dokonywanie zakupów;
2. prowadzenie niezbędnej dokumentacji ;
3. pobieranie opłat za obiady,
4. gospodarka magazynowa;
5. współpraca z wychowawcami i nauczycielami;
IV. Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV); 2. List motywacyjny; 3. Kopie dokumentu poświadczającego wykształcenie ,
4. Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach; 5. Kserokopia dowodu osobistego; 6. oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
zatrudnienia na stanowisku intendenta,
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
1. termin: do 6 lipca 2011r. do godz. 15 oo;
2. sposób składania dokumentów: osobiście w zamkniętej kopercie w godzinach pracy Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie tj. 7 30 do 15 30 lub listem poleconym.
3. miejsce: Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie, ul. Osiedlowa 1,63-300 Pleszew (sekretariat)
Prosimy o dopisanie na kopercie treści: ,,Nabór-intendent”.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty tj.: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926)
Dodatkowe informacje:
1. Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie tel. 62 7427-877
2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego telefonicznie.
3. Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej .
Data ogłoszenia 17.06.2011r.
Dyrektor
Elżbieta Kwiatek

Z treścią ogłoszenia można się również zapoznać na stronie BIP w zakładce ogłoszenia.

Nabór na stanowisko opiekuna nocnego

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W PLESZEWIE
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko opiekuna nocnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (Resocjalizacyjno-Rewalidacyjnym) dla chłopców z upośledzeniem w stopniu lekkim w wymiarze pełnego etatu

I. Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie minimum średnie;
2. znajomość obsługi komputera;
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
5. nieposzlakowana opinia;

II. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem :
1. mile widziane wykształcenie pedagogiczne,
2. umiejętność pracy w zespole,
3. sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
4. doświadczenie w pracy z młodzieżą,
5. komunikatywność i cierpliwość,
6. odporność na stres,

III. Zakres obowiązków :
1. opieka na wychowankami w porze nocnej;
2. pomoc wychowawcy;
3. nadzorowanie przestrzegania regulaminu przez wychowanków w godzinach wieczornych i nocnych,
4. przyjmowanie interwencji,
5. przeprowadzanie indywidualnych rozmów z wychowankami,
6. reagowanie na każde niewłaściwe zachowania wychowanków względem siebie;
7. czuwanie nad bezpieczeństwem wychowanków,
8. przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
9. pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów,

IV. Wymagane dokumenty
1. życiorys (CV);
2. list motywacyjny;
3. kopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwa, dyplomy),
4. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
5. kserokopia dowodu osobistego;
6. oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku opiekuna nocnego,

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
1. termin: do 6 lipca 2011r. do godz. 15 oo;
2. sposób składania dokumentów: osobiście w zamkniętej kopercie w godzinach pracy Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie tj. 7 30 do 15 30 lub listem poleconym.
3. miejsce: Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie, ul. Osiedlowa 1,63-300 Pleszew (sekretariat) Prosimy o dopisanie na kopercie treści: ,,Nabór-opiekun nocny”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty tj.: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926.

Dodatkowe informacje:
1. Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie tel. 62 7427-877
2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego telefonicznie.
3. Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej . Data ogłoszenia 17.06.2011r.

Dyrektor
Elżbieta Kwiatek

Z treścią ogłoszenia można się również zapoznać na stronie BIP w zakładce ogłoszenia.